Dữ liệu biên mục
Lý, Kinh Văn
        Kinh tế Trung Quốc bước vào thế kỷ XXI : sách tham khảo. T.1 / Lý kinh Văn ; Lê Quang Lâm dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 336 tr. ; 22 cm.        
        
1. Kinh tế -- Trung Quốc -- thế kỷ XXI.2. Dự báo kinh tế.3. Thế kỷ XXI.4. Trung Quốc.
I. Lê, Quang Lâm, dịch. II. Nhan đề

   :Q9(5T4)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)