Dữ liệu biên mục
        Tài liệu giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam : dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 106 tr.
        ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
        Không có bản giấy
        
1. Chủ nghĩa yêu nước -- Việt Nam.

   :R3(1)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)