Dữ liệu biên mục
Hoàng, Dũng
        Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / Hoàng Dũng, Bùi Mạnh Hùng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2007. - 189 tr. ; 24 cm.
        ĐTTS ghi : Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án đào tạo giáo viên THCS
        Tài liệu tham khảo tr. 185-187
        
        
1. Ngôn ngữ học -- Dẫn luận -- Giáo trình.2. Ngôn ngữ.
I. Bùi, Mạnh Hùng. II. Nhan đề

   :V100

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)