Dữ liệu biên mục
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
        Các quy định pháp luật về môi trường. T.2 / Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1997. - 557 tr. ; 19 cm.        
        
1. Luật môi trường -- Việt Nam.2. Môi trường.3. Pháp luật.
I. Nhan đề

   :S69(1)56:B1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)