Dữ liệu biên mục
Lý, Toàn Thắng
        Ngôn ngữ học tri nhận : từ lí thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt / Lý Toàn Thắng. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2009. - 164 tr. ; 24 cm.
        Tài liệu tham khảo tr.335 - 358
        
        
1. Ngôn ngữ học tri nhận.2. Cognitive Linguistics.3. Tiếng Việt.
I. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam. II. Nhan đề

   :V10:V172.12

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)