Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đức Lữ, PGS.TS
        Những đặc điểm cơ bản của một số tôn giáo lớn ở Việt Nam : tái bản có bổ sung / Nguyễn Đức Lữ. - Hà Nội : Tôn giáo, 2007. - 220 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Tôn giáo -- Việt Nam.2. Đạo Thiên chúa.3. Đạo Tin lành.4. Đạo Phật.5. Đạo Cao Đài.6. Nho giáo.7. Đạo Hồi.
I. Nhan đề

   :X29

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)