Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Hùng Hậu, GS.TS., chủ biên
        Từ Chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh / Nguyễn Hùng Hậu, Nguyễn Tĩnh Gia ... [và những người khác] tham gia. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2008. - 172 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Hồ, Chí Minh, -- 1890-1969.2. Chính trị -- Việt Nam.3. Chủ nghĩa yêu nước.
I. Nguyễn, Tĩnh Gia, PGS.TS. II. Nguyễn, Thế Kiệt, PGS.TS. III. Trần, Văn Phòng, PGS.TS. IV. Nguyễn, Thị Nga, PGS.TS. V. Trần Sĩ Phán, PGS.TS. VI. Nhan đề

   :R3(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)