Dữ liệu biên mục
Phạm, Kim Giao
        Quy hoạch đô thị / Phạm Kim Giao, Hàn Tất Ngạn, Đỗ Đức Viêm. - Hà Nội : Xây dựng, [19??]. - 170 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Đô thị -- Quy hoạch.2. Quy hoạch đô thị.3. Quản lý đô thị.
I. Hàn, Tất Ngạn. II. Đỗ, Đức Viêm. III. Nhan đề

   :K82

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)