Dữ liệu biên mục
Appignanesi, Richard
        Nhập môn chủ nghĩa hậu hiện đại / Richard Appignanesi, Garratt Chris ; Trần Tiễn Cao Đăng dịch ; Bùi Văn Sơn Nam hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006 . - 169 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Triết học hiện đại -- Thế kỷ 20.2. Philosophy, Modern -- 20th century.3. Postmodernism.4. Chủ nghĩa hậu hiện đại.
I. Garratt, Chris. II. Trần Tiễn Cao Đăng, dịch. III. Bùi, Văn Sơn Nam, hiệu đính. IV. Nhan đề

   :Y156.2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)