Dữ liệu biên mục
        Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả / Nguyễn Kiên Trường dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 791 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Quản lý giáo dục.2. Giáo dục.
I. Nguyễn, Kiên Trường, dịch.

   :U3(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)