Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Phú Tụ, 1955-
        Giáo trình kinh tế quốc tế / Nguyễn Phú Tụ, Trần Bích Vân. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011. - 322 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Kinh tế thế giới -- Tiền tệ.2. Kinh tế tài chính.3. Thương mại quốc tế.
I. Trần, Bích Vân. II. Nhan đề

   :Q526

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)