Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thị Cành, GS.TS
        Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế / Nguyễn Thị Cành. - Tái bản lần 1, có sửa chữa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009. - 253 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Economics -- Study and teaching.2. Kinh tế học -- Học tập và giảng dạy.
I. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Khoa Kinh tế. II. Nhan đề

   :Qc6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)