Dữ liệu biên mục
Ngô, Đức Thịnh
        Đạo mẫu và các hình thức Shaman trong các tộc người ở Việt Nam và Châu Á / Ngô Đức Thịnh. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2004. - 793 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Vietnam -- Religion.2. Việt Nam -- Tôn giáo.3. Đạo mẫu.
I. Nhan đề

   :X3-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)