Dữ liệu biên mục
Lê, Bảo Lâm, TS., chủ biên
        Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm chủ biên ; Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ. - Tái bản lần 2. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2007. - 222 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Microeconomics.2. Kinh tế vi mô.
I. Nguyễn, Như Ý, TS. II. Trần, Thị Bích Dung, ThS. III. Trần, Bá Thọ, ThS. IV. Nhan đề

   :Q010.2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)