Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Phái, ThS., GV
        Luật thương mại quốc tế : học kỳ I năm 2011 : tập bài tập tình huống / Nguyễn Văn Phái. - [K.đ : K.Nxb., 19??]. - 81 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Luật thương mại.
I. Nhan đề

   :S916

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)