Dữ liệu biên mục
        Dân số học : bài giảng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 52 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Dân số học.

   :O70

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)