Dữ liệu biên mục
Doãn Chính, PGS.TS
        Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ / Doãn Chính. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 204 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Triết học -- Tư tưởng giải thoát -- Ấn Độ.2. Tư tưởng giải thoát.
I. Nhan đề

   :Y3(5A4)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)