Dữ liệu biên mục
Đặng, Vũ Hoạt, GS.TS., chủ biên
        Lý luận dạy học đại học / Đặng Vũ Hoạt chủ biên ; Hà Thị Đức. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 175 tr.        
1. Giáo dục đại học -- Lý luận.2. Đại học.3. Giảng dạy.4. Phương pháp giảng dạy.
I. Hà, Thị Đức, PGS.TS. II. Nhan đề

   :U312

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)