Dữ liệu biên mục
Phan, Đình Nham, TS
        Lưu trữ học đại cương / Phan Đình Nham. - [Kđ : K.Nxb.], 2005. - 88 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Lưu trữ học.
I. Nhan đề

   :U811

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)