Dữ liệu biên mục
Ilencôv
        Lô gích học biện chứng / Ilencôv ; Nguyễn Anh Tuấn dịch. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, [20??]. - 315 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Logic học.2. Lô gích.
I. Nhan đề

   :Y113

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)