Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thiện Giáp, chủ biên
        Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp chủ biên ; Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết. - Tái bản lần lần thứ ba. - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 321 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Ngôn ngữ học -- Dẫn luận.
I. Đoàn, Thiện Thuật. II. Nguyễn, Thiện Thuật. III. Nhan đề

   :V10

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)