Dữ liệu biên mục
        Công tác xã hội cá nhân : lưu hành nội bộ / Lê Chí An biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Mở Bán công Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học, [20??]. - 180 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Công tác xã hội.
I. Lê, Chí An, biên soạn.

   :O55

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)