Dữ liệu biên mục
Lưu, Đức Hải
        Cơ sở khoa học môi trường / Lưu Đức Hải. - In lần thứ 5. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 233 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Khoa học môi trường.2. Quản lý môi trường.3. Ô nhiễm môi trường.4. Dân số.5. Tài nguyên.
I. Nhan đề

   :B17

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)