Dữ liệu biên mục
        Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E. Porter / Dương Ngọc Dũng biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009. - 261 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Competition.2. Strategic planning.3. Cạnh tranh.4. Kế hoạch chiến lược.
I. Dương, Ngọc Dũng, biên soạn.

   :Q521.0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)