Dữ liệu biên mục
Trần, Bá Nhẫn
        Bài tập thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế / Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, [20??]. - 134 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Quản trị -- Thông kê -- Bài tập.2. Kinh doanh -- Thống kê -- Bài tập.3. Nghiên cứu kinh tế.
I. Đinh, Thái Hoàng, biên soạn.

   :Q051

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)