Dữ liệu biên mục
Lê, Thị Tuyết, chủ biên
        Ảnh hưởng của triết học phương Tây hiện đại ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Thị Tuyết, Lương Quốc Quân chủ biên. - Hà Nội : Chính trị - Hành chính, 2013. - 227 tr. ; 21 cm.        
        
1. Triết học phương Tây.2. Chủ nghĩa hiện sinh -- Việt Nam.
I. Lương, Quốc Quân, chủ biên. II. Nhan đề

   :Y3(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)