Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Minh Đoan
        Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 509 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Nhà nước -- Học tập và giảng dạy -- Việt Nam.2. Luật pháp -- Học tập và giảng dạy -- Việt Nam.3. Vietnam -- Politics and government.4. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền.
I. Nhan đề

   :S0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)