Dữ liệu biên mục
        Giáo trình kinh tế vĩ mô / Trần Văn Hùng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 1999. - 386 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Macroeconomics -- Study and teaching.2. Kinh tế vĩ mô -- Học tập và giảng dạy.
I. Trần, văn Hùng. II. Nguyễn, Trí Hùng. III. Trương, Quang Hùng. IV. Nguyễn, Thanh Triều. V. Châu, Văn Thành.

   :Q010.1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)