Dữ liệu biên mục
Phan, Ngọc Liên, chủ biên
        Lịch sử sử học Việt Nam / Phan Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Cơ chủ biên ; Nguyễn Cảnh Minh ... [và những người khác]. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2009. - 391 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Vietnam -- History.2. Việt Nam -- Lịch sử.3. Lịch sử học.
I. Phan, Ngọc Liên, chủ biên. II. Nguyễn, Ngọc Cơ, chủ biên. III. Nguyễn, Cảnh Minh. IV. Trần, Bá Đệ. V. Nguyễn, Thị Côi. VI. Trịnh, Đình Tùng. VII. Nhan đề

   :P3(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)