Dữ liệu biên mục
Trần, Huy Liệu
        Cách mạng cận đại Việt Nam. T. 2, Khởi nghĩa Yên Thế khởi nghĩa của dân tộc miền núi / Trần Huy Liệu, Nguyễn Công Bình, Văn Tạo. - In lần thứ hai. - Hà Nội : Văn Sử Địa, 1958. - 157 tr. ; 19 cm.        (Tài liệu tham khảo lịch sử)
        
1. Hoàng, Hoa Thám, -- 1858-1913.2. Cách mạng -- Việt Nam.3. Lịch sử cận đại.4. Việt Nam -- Lịch sử -- Thời cận đại.5. Khởi nghĩa Yên Thế.
I. Nguyễn, Công Bình. II. Văn Tạo. III. Nhan đề

   :P3(1)5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)