Dữ liệu biên mục
        Cách mạng cận đại Việt Nam. T.4 / Trần Huy Liệu ...[và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa, 1956. - 213 tr. ; 19 cm.        (Tài liệu tham khảo lịch sử)
        
1. Cách mạng -- Việt Nam -- 1930-1935.2. Lịch sử cận đại.3. Việt Nam -- lịch sử -- 1930-1935.4. Lịch sử Việt Nam.
I. Nguyễn, Lương Bích, biên soạn. II. Văn Tạo, biên soạn. III. Trần, Huy Liệu, biên soạn. IV. Hướng Tân, biên soạn.

   :P3(1)3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)