Dữ liệu biên mục
        Cổ Lũy trong luồng văn hóa biển Việt Nam / Cao Chư sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2012. - 247 tr. ; 21 cm.
        Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam
        ISBN
        
1. Văn hóa dân gian -- Việt Nam -- Quảng Ngãi.2. Folklore -- Vietnam -- Quang Ngãi.3. Cổ Lũy.4. Văn hóa biển.
I. Cao, Chư, sưu tầm và biên soạn. II. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

   :U114(1-4QNg)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)