Dữ liệu biên mục
        Cách mạng cận đại Việt Nam. T.XI, Cao trào đấu tranh tiền khởi nghĩa / Trần Huy Liệu, Văn Tạo biên soạn. - Hà Nội : Văn Sử Địa, 1957. - 149 tr. ; 15 cm.        (Tài liệu tham khảo lịch sử)
        
1. Lịch sử cận đại -- Việt Nam.2. Việt Nam -- Lịch sử -- Thời cận đại.3. Cận đại.
I. Trần, Huy Liệu, biên soạn. II. Văn Tạo, biên soạn.

   :P3(1)5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)