Dữ liệu biên mục
        Tư tưởng lý luận văn học cổ Trung Quốc : chuyên luận : tài liệu dùng cho cao học / Đoàn Lê Giang biên soạn và dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : [k.nxb.], 2003. - 246 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học Trung Quốc -- Lịch sử và phê bình -- Thời Tiên Tần.2. Lý luận văn học -- Thời Tiên Tần -- Trung Quốc .3. Văn học cổ.

   :V5(5T4)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)