Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đình Phúc, 1919-2000
        Tiếng nói của bàn tay : sách nghiên cứu / Nguyễn Đình Phúc. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005. - 410 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Xem tướng tay.2. Bàn tay.3. Thuật xem tướng.
I. Nhan đề

   :X391

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)