Dữ liệu biên mục
Dewey, Melvil, 1851-1931
        Khung phân loại thập phân Dewey và bảng chỉ mục quan hệ : ấn bản 23. T.4, Bảng chỉ mục quan hệ / Melvil Dewey biên soạn ; Joan S. Mitchell ... [và những người khác] biên tập. - Hà Nội : Thư viện Quốc gia Việt Nam, 2013. - 1020 tr.        
1. Khung phân loại Dewey.2. Classification, Dewey decimal.
I. Mitchell, Joan S. II. Thư viện Quốc gia Việt Nam.

   :U736.24

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)