Dữ liệu biên mục
Du, Vinh Căn
        Nho gia pháp tư tưởng thông luận / Du Vinh Căn ; Nguyễn Đức Sâm, Lê Văn Toan dịch ; Cù Huy Chử hiệu đính. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2008. - 911 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Khổng Tử.2. Nho giáo -- Nghiên cứu -- Trung Quốc. -- btđcđtvkhth.3. Tư tưởng Khổng Tử.4. Triết học.
I. Nguyễn, Đức Sâm, dịch. II. Lê Văn Toan dịch, dịch. III. Cù, Huy Chử, hiệu đính. IV. Nhan đề

   :X34

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)