Dữ liệu biên mục
Hawkes, Jacquetta
        Lịch sử văn minh nhân loại : thời tiền sử / Jacquetta Hawkes, Leonard Woolley ; Nguyễn Văn Thường dịch. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2001. - 1038 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Lịch sử thế giới. -- btđcđtvkhth.2. Lịch sử cổ đại. -- btđcđtvkhth.3. Văn minh cổ đại.4. Thời tiền sử.
I. Woolley, Leonard . II. Nguyễn, Văn Thường, dịch. III. Nhan đề

   :P3(0)2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)