Dữ liệu biên mục
Bùi, Mạnh Hùng
        Ngôn ngữ học đối chiếu / Bùi Mạnh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2008. - 289 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Ngôn ngữ học so sánh. -- btđcđtvkhth.2. Ngôn ngữ học đối chiếu -- Lý thuyết. -- btđcđtvkhth.
I. Nhan đề

   :V172.12

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)