Dữ liệu biên mục
Korte, Hermann
        Nhập môn lịch sử xã hội học / Hermann Korte ; Nguyễn Liên Hương dịch. - Hà Nội : Thế giới, 1997. - 313 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Xã hội học -- Lịch sử . -- btđcđtvkhth.
I. Nguyễn, Liên Hương, dịch. II. Nhan đề

   :O51

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)