Dữ liệu biên mục
Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Tp. Hồ Chí Minh
        Hướng dẫn ôn tập Triết học Mác - Lênin : tài liệu tham khảo, dùng cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học / Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Tp. Hồ Chí Minh. Bộ môn Mác - Lênin. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 70 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Triết học -- Dạy và học. -- btđcđtvkhth.2. Triết học Mác - Lênin -- Lịch sử. -- btđcđtvkhth.

   :Y15z7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)