Dữ liệu biên mục
Trần, Thu Pham
        Thành cát tư hãn / Trần Thu Phàm, Trương Thiếu Huyền biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000. - 301 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học Trung Quốc.2. Truyện lịch sử -- Trung Quốc.
I. Trương, Thiếu Huyền, biên dịch. II. Nhan đề

   :V6(5T4)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)