Dữ liệu biên mục
Cao, Huy Đỉnh
        Phương pháp sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn. T.1, Văn học dân gian cổ truyền / Cao Huy Đỉnh, Nguyễn Đổng Chi, Đặng Nghiêm Vạn. - Hà Nội : Vụ Văn hóa Quần chúng, 1969. - 111 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học dân gian -- Việt Nam.
I. Nguyễn, Đổng Chi. II. Đặng Nghiêm Vạn. III. Nhan đề

   :V3(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)