Dữ liệu biên mục
Đoàn, Thị Thu Vân, chủ biên
        Văn học trung đại Việt Nam (Thế kỉ X - cuối thế kỉ XIX) / Đoàn Thị Thu Vân chủ biên ; Lê Trí Viễn ... [và những người khác]. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 345 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- Thế kỉ X - cuối thế kỉ XIX.2. Văn học trung đại.
I. Lê, Trí Viễn. II. Lê, Thu Yến. III. Lê, Văn Lực. IV. Phạm, Văn Phúc. V. Nhan đề

   :V5(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)