Dữ liệu biên mục
Freud, Sigmund
        Tâm lý đám đông và phân tích cái tôi / Sigmund Freud ; Phạm Minh Ngọc dịch. - [K.đ. : K.Nxb., 20??]. - 226 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Tâm lý học xã hội.2. Cái tôi.
I. Phạm, Minh Ngọc, dịch. II. Nhan đề

   :Y955

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Sách nói
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)