Dữ liệu biên mục
Phạm, Thế Ngũ
        Việt Nam văn học sử giản ước tân biên : sách tham khảo. T.II, Văn học lịch triều : Việt văn / Phạm Thế Ngũ. - Đồng Tháp : Nxb. Đồng Tháp, 1997. - 598 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình -- Việt Nam. -- btđcđtvkhth.2. Văn học sử.
I. Nhan đề

   :V5(1)-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)