Dữ liệu biên mục
Lê, Bộ Lĩnh, PTS., chủ biên
        Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước châu Á và Việt Nam / Lê Bộ Lĩnh chủ biên ; Đào Lê Minh ... [và những người khác] tham gia. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 242 tr.
        Đầu trang tên sách ghi: Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Kinh tế thế giới
        Không có bản giấy
        
1. Việt Nam -- Chính sách kinh tế -- Điều kiện kinh tế. -- btđcđtvkhth.2. Châu Á -- Kinh tế xã hội.3. Tăng trưởng kinh tế.4. Công bằng xã hội.
I. Đào, Lê Minh, PTS., tham gia. II. Hoàng, Thanh Nhàn, PTS., tham gia. III. Nguyễn, Trần Quế, PTS., tham gia. IV. Nhan đề

   :Q053.9(5)+Q053.9(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)