Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Phúc, PTS
        Mỹ học Tây Âu thế kỷ XIX-XX : những bài giảng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, 1994. - 234 tr.        
1. Hegel, Friedrich, -- 1770-1831.2. Taine, Hyppolyte, -- 1828-1893.3. Mỹ học -- Tây Âu -- Thế kỷ XIX-XX.4. Mỹ học MácXít.5. Nghệ thuật.6. Triết học.
I. Nhan đề

   :W03

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)