Dữ liệu biên mục
Phạm, Ngọc Đăng
        Môi trường không khí : lý thuyết cơ bản, ô nhiễm bụi, ô nhiễm khí độc hại, ô nhiễm nhiệt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm tiếng ồn, nguy cơ hiểm họa môi trường và các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm / Phạm Ngọc Đăng. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2003. - 433 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Ô nhiễm -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam. -- btđcđtvkhth.2. Bảo vệ môi trường.3. Môi trường không khí.4. Ô nhiễm môi trường khí.5. Ô nhiễm tiếng ồn.
I. Nhan đề

   :B13

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)