Dữ liệu biên mục
Lê, Bá Thảo., giáo sư
        Địa lý đồng bằng sông Cửu Long / Lê Bá Thảo. - Đồng Tháp : Tổng hợp Đồng Tháp, 1986. - 175 tr. ; 19 cm.        
1. Địa lý -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Cửu Long.2. Miền Nam.3. Đồng bằng sông Cửu Long.
I. Nhan đề

   :Đ891(1-1N)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)